Pravidlá akcie - "CASHBACK 2024 - GRAFICKÉ KARTY ASUS AMD RADEON A NAPÁJACIE ZDROJE ASUS & AIO CHLADIČE"

 

Túto propagačnú akciu - "CASHBACK 2024 - GRAFICKÉ KARTY ASUS AMD RADEON A NAPÁJACIE ZDROJE ASUS & AIO CHLADIČE" bude realizovať spoločnosť ASUS Global Pte. Ltd. ("ASUS") a oprávnení partneri. Zákazníci svojou účasťou v súťaži prijímajú nasledujúce pravidlá a podmienky (ďalej len "Pravidlá") (článok 9: "Súhlas").

1. Právne podmienky

Tieto informácie o vrátení peňazí a účasti v súťaži spolu s Oznámením o podmienkach používania spoločnosti ASUS a Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS sú základom týchto všeobecných podmienok. Účasťou v propagačnej akcii zákazník súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami. Spoločnosť ASUS je oprávnená tieto všeobecné podmienky zmeniť na základe riadneho oznámenia a komunikácie. Účastníci sú povinní tieto zmeny prijať.

2. Obdobie propagácie a nastavenia

Akcia začína o 00:01 hod. stredoeurópskeho času (ďalej len "SEČ") 3. júna 2024 a končí o 23:59 hod. SEČ 29. júna 2024 (ďalej len "obdobie propagácie"). Propagované produkty (pozri propagované produkty) musia byť zakúpené u jedného oprávneného partnera (pozri zoznam predajcov nižšie) v rámci "obdobia propagácie" a "oblasti propagácie".

Nárok je možné uplatniť pri všetkých nákupoch u predajcov v "oblasti propagácie".

Na faktúre/pokladničnom doklade účastníka musí byť uvedený dátum nákupu a platná fakturačná adresa.

Všetky platné propagované produkty (príloha "propagované produkty") musia byť zakúpené medzi 3. júnom 2024 a 29. júnom 2024 online alebo v obchode v oblasti propagácie (príloha "oblasť propagácie").

3. Právo na účasť

Zamestnanci spoločnosti ASUS, zamestnanci pridružených spoločností a/alebo partnerov spoločnosti ASUS alebo spolupracujúcich spoločností a agentúr, predajcovia, distribútori a ich zamestnanci/príbuzní sa nemôžu akcie zúčastniť. Okrem toho sa do tejto propagačnej akcie nemôžu zapojiť firemní/komerční zákazníci.

Účastníci musia mať bydlisko v niektorej z krajín "oblasti propagácie". Účasť je bezplatná.

4. Predmet a pravidlá účasti

Účasťou v tejto propagačnej akcii môžu účastníci získať bonus v podobe peňažnej hodnoty v mene príslušnej oblasti propagácie uvedenej v prílohe.

Účastník musí tiež zakúpiť vybraný "propagovaný produkt" v "obdobie propagácie" v "oblasti propagácie" u jedného z vybraných partnerov v krajine bydliska účastníka a musí uplatniť nárok v čase od 00:01 ("SEČ) dňa 17. júna 2024 do 23:59 ("SEČ) dňa 15. júla 2024 prostredníctvom online formulára spoločnosti ASUS, ktorý nájdete tu:

https://promotion.asus.com/sk/sk/amdgpu-psu-aio-cashback

Formulár je potrebné vyplniť úplne a správne a uviesť v ňom osobné údaje, platnú faktúru obchodníka (u ktorého boli propagované produkty zakúpené), sériové číslo produktu/produktov ASUS a platné údaje o bankovom účte.

Osobné údaje na faktúre (meno, adresa) musia zodpovedať predloženým údajom súvisiacim s uplatnením odmeny.

Účasť vyžaduje registráciu užívateľa na oficiálnom účte ASUS VIP. Registračný formulár nájdete tu: https://account.asus.com/

Po preskúmaní a schválení žiadosti prevedie spoločnosť ASUS účastníkovi bonus na bankový účet uvedený zákazníkom. Tento proces môže trvať až 30 pracovných dní. Pokiaľ pokus o prevod zo strany spoločnosti ASUS alebo jej poverených zástupcov zlyhá, nie je spoločnosť ASUS povinná vykonať ďalší pokus.

Ak účastník nemôže prijímať peňažné transakcie z dôvodu národných alebo medzinárodných zákonov alebo obmedzení zo strany svojich poskytovateľov finančných služieb alebo poskytovateľa finančných služieb spoločnosti ASUS alebo jeho poverených zástupcov, povedie to k okamžitému vylúčeniu z propagačnej akcie. Spoločnosť ASUS ani jej autorizovaní zástupcovia nie sú povinní zákazníka informovať. Peniaze budú prevedené iba vtedy, ak je účastník zároveň vlastníkom bankového účtu.

Faktúry musia zodpovedať miestnym právnym požiadavkám.

5. Propagované produkty

Je nutné zakúpiť propagovaný produkt/balíček uvedený na zozname "propagovaných produktov". Propagačná akcia sa nevzťahuje na zapožičané, prenajaté, vzorové alebo použité produkty. Dodací list, účtenka alebo potvrdenie objednávky predajnej platformy (v prípade nákupu na internete) nie sú dostatočným dokladom o nákupe.

Produkty, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú duševné vlastníctvo spoločnosti ASUS alebo jej pridružených spoločností, sú z promoakcie vylúčené.

Každý účastník môže počas obdobia propagácie získať iba jeden (1) vybraný produkt/balíček z jednej skupiny produktov. Akékoľvek zistené pokusy o dvojité uplatnenie nároku môžu viesť k diskvalifikácii všetkých súvisiacich nárokov v rámci promoakcie.

Ak účastník propagovaný produkt vráti, nárok na odmenu v rámci promoakcie bude zrušený. Už vydané odmeny musia byť spoločnosti ASUS vrátené, plus špeciálny manipulačný poplatok vo výške 75,00 EUR. Spoločnosť ASUS navyše podnikne právne kroky, aby zamedzila pokusom o podvod alebo zneužitie.

Účastník musí nakupovať u predajcu v krajine svojho bydliska.

6. Vyplatenie

Po podaní žiadosti dostane účastník potvrdzujúci e-mail. Po úspešnom absolvovaní validačného procesu dostane účastník svoj bonus v podobe peňažnej hodnoty. Tento proces môže trvať až 10 pracovných dní.

V prípade chýbajúceho alebo neplatného dokladu o kúpe bude zákazník informovaný e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú počas online registrácie; zákazník má následne sedem (7) dní na zaslanie platného dokladu o kúpe. Pokiaľ usporiadateľ nedostane vyššie uvedenú dokumentáciu do 7 dní, bude žiadosť zamietnutá. Zákazník je povinný pravidelne kontrolovať všetky mailové schránky, vrátane zložky SPAM, aby sa ubezpečil o správnom prijatí všetkých oznámení.

Pokiaľ účastník nedostane svoj cashback do 30 dní od registrácie, je jeho povinnosťou kontaktovať tím podpory na adrese support@asus-promotion.com a začať vyšetrovanie.

7. Predčasné ukončenie

Spoločnosť ASUS si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť propagačnú akciu, a to po riadnom oznámení a s desaťdňovým predstihom, pokiaľ dôjde k poruchám, narušeniu, podvodom, vírusom alebo podobným incidentom a pokiaľ je ovplyvnená správa, bezpečnosť, spravodlivosť, integrita alebo procedúra propagačnej akcie. Po predčasnom ukončení promoakcie nie je možné vzniesť žiadne dodatočné nároky.

8. Ochrana osobných údajov

Účastníci súhlasia s tým, aby spoločnosť ASUS uchovávala ich osobné údaje, ako sú mená, adresy a ďalšie informácie uvedené v online formulári spoločnosti ASUS prostredníctvom tejto propagačnej akcie a podľa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS: http://www.asus.com/ Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

Spoločnosť ASUS sa zaväzuje chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Snažíme sa dodržiavať všetky platné zákony na ochranu súkromia a zabezpečenie osobných údajov.  Ak chcete svoje údaje vymazať alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich údajov zhromaždených spoločnosťou ASUS, môžete sa obrátiť na spoločnosť ASUS prostredníctvom webových stránok privacy@asus.com a vybaviť takúto žiadosť.

9. Súhlas

Odoslaním registračného formulára účastník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami účasti a že s nimi súhlasí. Spoločnosť ASUS si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo opraviť. Ak účastník nesúhlasí so zmenou podmienok účasti, môže svoju registráciu stiahnuť zaslaním e-mailu na adresu support@asus-promotion.com. Obracať sa na súd nie je dovolené.

Akékoľvek nároky na náhradu škody voči spoločnosti ASUS a jej zamestnancom alebo zástupcom v súvislosti s promoakciou, či už z akéhokoľvek právneho dôvodu, sú obmedzené na prípady úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti v rozsahu povolenom zákonom. Podmienky aj samotná účasť sa riadi miestnymi právnymi predpismi. Miestom platnej jurisdikcie je Amsterdam v Holandsku.


Príloha:

Propagované produkty a nárok:

I) Štáty, kde prebieha promoakcia

  • Slovensko

 

II) Propagované produkty a hodnota cashbacku

VYBRANÉ ASUS AMD GRAFICKÉ KARTY

Model Cashback
TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING 100 €
DUAL-RX7900XTX-O24G 100 €
TUF-RX7900XT-O20G-GAMING 100 €
DUAL-RX7900XT-O20G 100 €
TUF-RX7900GRE-O16G-GAMING 80 €
DUAL-RX7900GRE-O16G 80 €
TUF-RX7800XT-O16G-GAMING 80 €
TUF-RX7800XT-O16G-OG-GAMING 80 €
DUAL-RX7800XT-O16G 80 €
DUAL-RX7700XT-O12G 40 €
TUF-RX7600XT-O16G-GAMING 20 €
DUAL-RX7600XT-O16G 20 €
DUAL-RX7600-O8G-V2 20 €

ASUS napájací zdroj

Model Cashback
ROG-THOR-1600T-GAMING 100 €
ROG-THOR-1200P2-GAMING 80 €
ROG-THOR-1000P2-GAMING 70 €
ROG-THOR-850P2-GAMING 60 €
ROG-LOKI-1200T-SFX-L-GAMING 70 €
ROG-LOKI-1000P-SFX-L-GAMING 60 €
ROG-LOKI-850P-WHITE-SFX-L-GAMING 50 €
ROG-LOKI-850P-SFX-L-GAMING 50 €
ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING 40 €
ROG-STRIX-1200G-AURA-GAMING 50 €
ROG-STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING 40 €
ROG-STRIX-1000G-AURA-GAMING 40 €
ROG-STRIX-850G-AURA-GAMING 35 €
ROG-STRIX-750G-AURA-GAMING 30 €
TUF-GAMING-1200G 30 €
TUF-GAMING-1000G-WHITE 25 €
TUF-GAMING-1000G 25 €
TUF-GAMING-850G 20 €
TUF-GAMING-750G 20 €

ASUS AIO chladič

Model Cashback
ROG RYUJIN III 240 ARGB WHT 60 €
ROG RYUJIN III 240 ARGB 60 €
ROG RYUJIN III 240 60 €
ROG RYUO III 360 ARGB WHT 60 €
ROG RYUO III 360 ARGB 60 €
ROG STRIX LC II 360 ARGB WE 30 €
ROG STRIX LC II 360 ARGB 30 €
ROG STRIX LC II 360 30 €
ROG STRIX LC II 240 ARGB WE 25 €
ROG STRIX LC II 240 ARGB 25 €
ROG STRIX LC II 240 30 €
ROG STRIX LC II 280 ARGB 30 €
ROG STRIX LC II 120 ARGB 25 €
TUF GAMING LC II 360 ARGB 30 €
TUF GAMING LC II 240 ARGB 20 €
ROG RYUJIN II 240 40 €
ROG RYUJIN 360 40 €
ROG RYUJIN 240 35 €
ROG RYUO 120 25 €

 

III) Vybrané obchody a partneri

Slovensko

  • Alza.sk
  • T.S.BOHEMIA
  • Datacomp