Zasady i warunki – „cashback za płytę główną ASUS z procesorem AMD Ryzen”

 

Niniejsza promocja – „cashback za płytę główną ASUS z procesorem AMD Ryzen” zostanie przeprowadzona przez ASUS Global Pte. Ltd. („ASUS”) i uprawnionych partnerów. Biorąc w niej udział, klienci zgadzają się na następujące zasady i warunki („ZiW”) (artykuł 9: „Wyrażenie zgody”).

1. Uregulowania prawne

Niniejsze reguły dotyczące zwrotu i udziału, łącznie z zasadami i warunkami korzystania z usług ASUS oraz polityką prywatności ASUS stanowią podstawę niniejszych ZiW. Biorąc udział w promocji, klient zgadza się z postanowieniami zawartymi w niniejszych ZiW. Spółka ASUS jest upoważniona do zmiany niniejszych ZiW bez wcześniejszego powiadomienia i zapowiedzi tego faktu. Osoby biorące udział w promocji muszą zgodzić się na takie zmiany.

2. Rozpoczęcie i okres trwania promocji

Promocja rozpoczyna się o godzinie 00:01 czasu środkowoeuropejskiego („CET”) dnia 16.09.2019 i kończy się o godzinie 23:59 CET dnia 27.10.2019 („okres trwania promocji”). Produkt(y) objęty(-e) promocją (patrz: produkty objęte promocją) musi/muszą zostać nabyty(-e) u uprawnionego partnera (patrz lista dystrybutorów poniżej) w „okresie trwania promocji” oraz na terenie „obszaru objętego promocją”.

Wszelkie zakupy od dystrybutorów znajdujących się na „obszarze objętym promocją” mogą zostać zgłoszone do udziału w promocji.

Na rachunku/pokwitowaniu uczestnika musi znajdować się data zakupu oraz ważny adres rozliczeniowy.

Wszelkie produkty uprawnione do udziału w promocji (wyszczególnione w załączniku „produkty objęte promocją”) muszą zostać zakupione w okresie od 16.09.2019 do 27.10.2019 za pośrednictwem Internetu lub w sklepie na obszarze objętym promocją (załącznik „obszar objęty promocją”).

3. Prawo do wzięcia udziału

Pracownicy spółki ASUS, pracownicy oddziałów ASUS i/lub partnerzy, czy też firmy i agencje współpracujące, dystrybutorzy, a także ich pracownicy/krewni są wykluczeni z udziału w tej promocji. Ponadto klienci korporacyjni/komercyjni również są wykluczenie z udziału w tej promocji.

Uczestniczący w promocji muszą być rezydentami (posiadać stałe zameldowanie) w kraju znajdującym się na obszarze objętym promocją. Udział w promocji jest bezpłatny.

4. Przedmiot promocji i zasady udziału w promocji

Biorąc udział w niniejszej promocji, uczestnicy mogą otrzymać premię w postaci wartości pieniężnej w walucie obowiązującej na danym obszarze uprawnionym do udziału w promocji, która jest określona w załączniku.

Uczestnik musi zakupić uprawniony do udziału w promocji pojedynczy lub stanowiący część zestawu „produkt objęty promocją” na „obszarze objętym promocją” od jednego z uprawnionych partnerów w kraju zameldowania uczestnika. Ponadto musi zgłosić swój udział w promocji w okresie od godz. 00:01 (czasu środkowoeuropejskiego) dnia 16.09.2019 do godziny 23:59 (czasu środkowoeuropejskiego) dnia 27.10.2019 za pośrednictwem formularza internetowego ASUS dostępnego pod następującym adresem:

https://promotion.asus.com/en/global/amdcashback

Formularz ten musi być wypełniony w całości i prawidłowo, przy podaniu danych osobowych, ważnego rachunku od sprzedawcy (od którego nabyto produkt(y) objęty(-e) promocją, numer seryjny produktu ASUS oraz ważne i szczegółowe dane konta bankowego.

Ponadto uczestnik musi przesłać do nas ważny rachunek. Dane osobowe na rachunku (nazwisko, adres) muszą zgadzać się danymi podanymi podczas zgłaszania uczestnictwa w promocji.

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest założenie/posiadanie przez uczestnika oficjalnego konta ASUS VIP. Formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj: https://account.asus.com/

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu aplikacji, spółka ASUS dokona przekazu premii uczestnika na podane przez niego konto bankowe. Procedura ta może zająć do 90 dni roboczych. Jeśli próba dokonania przekazu przez spółkę ASUS lub zatrudnionych przez nią przedstawicieli zakończy się niepowodzeniem, spółka ASUS nie jest zobowiązana do przeprowadzenia ponownej próby.

Jeśli uczestnik nie może przyjąć transakcji pieniężnych ze względu na przepisy krajowe lub międzynarodowe lub ograniczenia narzucane przez jego dostawcę usług finansowych, czy też dostawcę usług finansowych spółki ASUS albo jej autoryzowanych przedstawicieli, spowoduje to natychmiastowe wykluczenie uczestnika z promocji. Spółka ASUS lub jej autoryzowani przedstawiciele nie są zobowiązani do poinformowania klienta. Pieniądze zostaną przelane wyłącznie wtedy, gdy uczestnik jest również właścicielem podanego konta bankowego.

Rachunki muszą być zgodne z lokalnymi wymogami prawnymi. Promocji tej nie można łączyć z innymi promocjami spółki ASUS.

5. Produkty objęte promocją

Konieczny jest zakup produktu objętego promocją lub zestawu takich produktów, przy czym produkty te muszą znajdować się na liście „produktów objętych promocją”. Produkty wypożyczone, leasingowane, próbki oraz produkty używane są wyłączone z udziału w tej promocji. Potwierdzenie dostawy, pokwitowanie lub potwierdzenie zamówienia od platformy handlowej (należy o tym pamiętać podczas kupowania przez Internet) nie stanowią wystarczającego dowodu zakupu.

Produkty w jakikolwiek sposób naruszające własność intelektualną spółki ASUS lub jej podmiotów zależnych są wykluczone z udziału w tej promocji.

Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia do udziału w niniejszej promocji tylko jednego (1) uprawnionego produktu lub zestawu produktów. Wszelkie próby zgłaszania kolejnych produktów mogą doprowadzić do dyskwalifikacji oryginalnego zgłoszenia.

Jeśli uczestnik zwróci swój produkt objęty promocją, to zgłoszenie jego udziału w promocji zostanie odrzucone. Środki z już zrealizowanych zgłoszeń zostaną w takim wypadku zwrócone spółce ASUS wraz z dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 75,00 €. Oprócz tego spółka ASUS podejmie kroki prawne przeciw nieuczciwym działaniom lub próbom oszustwa.

Promocji tej nie można łączyć z innymi promocjami spółki ASUS.

Uczestnik musi zakupić produkt od sprzedawcy z siedzibą w jego kraju rezydencji/zameldowania.

6. Realizacja zgłoszenia

Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma potwierdzenie przez e-mail. W przypadku pomyślnego przebycia procedury walidacji uczestnik otrzyma swoją premię w postaci środków pieniężnych. Procedura walidacji może zająć do 20 dni roboczych.

W wypadku brakującego lub nieprawidłowego dowodu zakupu, klient zostanie powiadomiony przez e-mail na adres podany w trakcie internetowego procesu rejestracji. Następnie klient będzie miał siedem (7) dni na wysłanie prawidłowego dowodu zakupu. Jeśli organizator promocji nie otrzyma wymienionych powyżej dokumentów w ciągu 7 dni, aplikacja uczestnika zostanie odrzucona. W odpowiedzialności użytkownika leży okresowe sprawdzanie wszystkich swoich skrzynek pocztowych, w tym także folderu SPAM, aby zagwarantować prawidłowy odbiór wszystkich wiadomości.

Jeśli uczestnik nie otrzyma zwrotu „cashback” w ciągu 90 dni po dokonaniu rejestracji, powinien on skontaktować się z zespołem wsparcia pod adresem: support@asus-promotion.com, aby zainicjować procedurę sprawdzenia statusu jego zgłoszenia.

Klient ma możliwość sprawdzenia statusu swojego zgłoszenia na swoim profilu użytkownika pod adresem: https://promotion.asus.com

7. Wcześniejsze zakończenie promocji

Spółka ASUS zachowuje sobie prawo do zakończenia lub przerwania promocji w każdym momencie, po uprzednim odpowiednim zakomunikowaniu tego faktu z wyprzedzeniem 10 dni, jeśli tylko dojdzie do jakichś nieprawidłowości, zakłóceń, oszustw, ataków wirusowych lub podobnych incydentów, a także jeżeli zagrożone zostaną: zarządzanie, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub procedury promocji. Nie ma możliwości wnoszenia żadnych roszczeń lub żądań związanych z wcześniejszym zakończeniem promocji.

8. Ochrona danych osobowych

Uczestnicy udzielają spółce ASUS zgody na przechowywanie ich danych osobowych, takich jak nazwisko, adres i inne dane wprowadzane za pośrednictwem internetowego formularza ASUS w ramach niniejszej promocji i w zgodzie z polityką prywatności ASUS: http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

Spółka ASUS z dużym zaangażowaniem chroni i szanuje prywatność użytkowników. Dokładamy wszelkich starań w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych.  Jeśli użytkownik chce usunąć swoje dane osobowe lub ma jakiekolwiek pytania dotyczące danych pobieranych przez spółkę ASUS, może skontaktować się z nami pod adresem: privacy@asus.com.

9. Wyrażenie zgody

Przesyłając formularz rejestracyjny, użytkownik oświadcza, że niniejsze warunki udziału w promocji są mu znane i zgadza się na nie. Spółka ASUS zastrzega sobie prawo do zmiany lub korekty zasad i warunków w dowolnym momencie. Jeżeli uczestnik nie zgadza się na zmiany wprowadzone w zasadach udziału w promocji, ma możliwość odwołania swojego zgłoszenia, wysyłając e-mail na adres: support@asus-promotion.com. Odwoływanie się do sądu nie jest dozwolone.

Wysuwanie wobec spółki ASUS i jej pracowników lub zastępujących ją przedstawicieli jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych związanych z promocją, z dowolnej przyczyny prawnej, jest ograniczone do przypadków umyślnych lub rażących zaniedbań w zakresie dozwolonym przez prawo. Zasady i warunki oraz sam udział w promocji podlegają obowiązującym przepisom lokalnym. Miejscem jurysdykcji jest Amsterdam w Holandii.


Załącznik:

Produkty objęte promocją i zgłoszenie udziału w promocji:

I) Produkty objęte promocją i kwota zwrotu „cashback”

X399 Motherboards + Ryzen CPU

Motherboard & CPU Threadripper
2990WX
Threadripper
2970WX
Threadripper
2950X
Threadripper
2920X
Threadripper
1950X
Threadripper
1920X
Threadripper
1900X
ROG ZENITH EXTREME ALPHA PLN 1400 PLN 1080 PLN 980 PLN 590 PLN 685 PLN 590 PLN 530
ROG ZENITH EXTREME PLN 1335 PLN 1040 PLN 945 PLN 550 PLN 650 PLN 550 PLN 490
ROG STRIX X399-E GAMING PLN 1275 PLN 980 PLN 885 PLN 490 PLN 590 PLN 490 PLN 430
PRIME X399-A PLN 1220 PLN 925 PLN 825 PLN 430 PLN 530 PLN 430 PLN 375

X470 Motherboards + Ryzen CPU

Motherboard & CPU Ryzen 7
2700X
Ryzen 7
2700
Ryzen 5
2600X
Ryzen 5
2600
Ryzen 5
2400G
ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI) PLN 395 PLN 355 PLN 315 PLN 295 PLN 295
ROG CROSSHAIR VII HERO PLN 375 PLN 335 PLN 295 PLN 275 PLN 275
ROG STRIX X470-F GAMING PLN 335 PLN 295 PLN 255 PLN 235 PLN 235
ROG STRIX X470-I GAMING PLN 335 PLN 295 PLN 255 PLN 235 PLN 235
PRIME X470-PRO PLN 315 PLN 275 PLN 235 PLN 215 PLN 215
TUF X470-PLUS GAMING PLN 295 PLN 255 PLN 215 PLN 195 PLN 195

B450 Motherboards + Ryzen CPU

Motherboard & CPU Ryzen 7
2700X
Ryzen 7
2700
Ryzen 5
2600X
Ryzen 5
2600
Ryzen 5
2400G
ROG STRIX B450-E GAMING PLN 355 PLN 315 PLN 275 PLN 255 PLN 255
ROG STRIX B450-F GAMING PLN 295 PLN 255 PLN 215 PLN 195 PLN 195
ROG STRIX B450-I GAMING PLN 295 PLN 255 PLN 215 PLN 195 PLN 195
TUF B450-PRO GAMING PLN 275 PLN 235 PLN 195 PLN 175 PLN 175
TUF B450-PLUS GAMING PLN 255 PLN 215 PLN 175 PLN 155 PLN 155
TUF B450M-PRO GAMING PLN 255 PLN 215 PLN 175 PLN 155 PLN 155
TUF B450M-PLUS GAMING PLN 255 PLN 215 PLN 175 PLN 155 PLN 155

X570 Motherboards

Motherboard Cashback
ROG CROSSHAIR VIII FORMULA PLN 275
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) PLN 255
ROG CROSSHAIR VIII HERO PLN 235
ROG STRIX X570-E GAMING PLN 215
ROG STRIX X570-F GAMING PLN 195
TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) PLN 175
TUF GAMING X570-PLUS PLN 155
PRIME X570-PRO PLN 155
PRO WS X570-ACE PLN 155
PRIME X570-P PLN 120
ROG CROSSHAIR VIII IMPACT PLN 120
ROG STRIX X570-I GAMING PLN 80

II) Uprawnione sklepy i partnerzy

 • Polska
  • ACTION (SFERIS)
  • Apollo
  • FOX KOMPUTER
  • Komputronik
  • PCOMP 3000
  • X-kom