ROG & Ryzen Cashback - T&C's [PL]

Zasady i Warunki – „Zgarnij cashback za produkty ROG i Ryzen”

 

Niniejsza promocja – „Nazwa promocji” zostanie przeprowadzona przez spółkę ASUS Global Pte. Ltd. („ASUS”) i upoważnionych partnerów. Biorąc udział w promocji klienci zgadzają się na następujące Zasady i Warunki („ZiW”) (artykuł 9: „Wyrażenie zgody”)

 

1. Warunki prawne

Niniejsze informacje dotyczące zwrotu i udziału, łącznie z Zasadami Korzystania z Serwisu ASUS oraz Polityką Prywatności ASUS, stanowią podstawę niniejszych ZiW. Biorąc udział w promocji klient zgadza się na niniejsze ZiW. Spółka ASUS jest upoważniona do zmiany niniejszych ZiW bez wcześniejszego powiadomienia i ogłoszenia tego faktu. Uczestnicy promocji muszą zgodzić się na takie zmiany.

 

2. Rozpoczęcie i okres promocji

Promocja rozpoczyna się dnia 30.04.2018 o godzinie 00:01 czasu środkowoeuropejskiego („CET”) i kończy się w dniu 27.05.2018 o godzinie 23:59 czasu środkowoeuropejskiego („Okres promocji”). Produkt(-y) promocyjny(-e) (patrz: „produkty promocyjne”) muszą zostać zakupione u partnerów handlowych objętych promocją (patrz lista poniżej) w „okresie promocji” oraz na „obszarze promocji”.

Wszystkie zakupy odpowiednich produktów dokonane u sprzedawców na obszarze promocji uprawniają do udziału w promocji.

Rachunek/paragon uczestnika promocji musi zawierać datę zakupu oraz ważny adres rozliczeniowy.

Wszelkie objęte akcją produkty promocyjne (wyszczególnione w załączniku „produkty promocyjne”) muszą zostać zakupione w okresie od 30 kwietnia 2018 r. do 27 maja 2018 r. za pośrednictwem Internetu lub w sklepie na obszarze objętym promocją (patrz załącznik „obszar promocji”).

 

3. Prawo do wzięcia udziału

Pracownicy spółki ASUS, pracownicy jej oddziałów i/lub partnerzy lub firmy i agencje współpracujące, sprzedawcy, dystrybutorzy, a także ich pracownicy/krewni są wykluczeni z udziału w tej promocji. Ponadto klienci korporacyjni/komercyjni również są wykluczeni z udziału w tej promocji.

Osoby biorące udział w promocji muszą posiadać stałe zameldowanie w kraju znajdującym się na „obszarze promocji”. Udział w promocji jest bezpłatny.

 

4. Przedmiot promocji i zasady udziału

Biorąc udział w tej promocji uczestnicy mogą otrzymać premię w postaci kwoty pieniężnej w walucie odpowiedniej dla danego obszaru promocji, określonego w załączniku.

Uczestnik musi zakupić pojedynczy „produkt objęty promocją” lub ich zestaw w „okresie promocji” i na „obszarze promocji” od jednego z partnerów handlowych objętych promocją, a także musi zwrócić się z prośbą o realizację promocji w czasie od godziny 00:01 (czasu CET) dnia 16.05.2018 do godziny 23:59 (czasu CET) dnia 10.06.2018 – za pośrednictwem formularza internetowego ASUS, który jest dostępny tutaj:

https://promotion.asus.com/pl/pl/get_cash_with_rog_and_ryzen

Formularz musi być wypełniony prawidłowo i w całości, zawierać dane osobowe, ważny numer sprzedawcy (od którego zakupiono produkt(-y) promocyjny(-e), numer PPID oraz prawidłowe i obowiązujące dane konta bankowego.

Ponadto uczestnik musi przesłać ważny rachunek. Dane osobowe na rachunku (nazwisko, adres) muszą zgadzać się danymi podanymi podczas realizacji promocji.

Do wzięcia udziału konieczne jest uprzednie zarejestrowanie się użytkownika do oficjalnego konta ASUS VIP. Formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj: https://account.asus.com/

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu aplikacji spółka ASUS przeleje premię klienta na podane przez niego konto bankowe. Ten proces może zająć maksymalnie 90 dni roboczych. W przypadku, gdy próba przelewu wykonana przez spółkę ASUS lub wyznaczonych przez nią agentów zakończy się niepowodzeniem, spółka ASUS nie jest zobowiązana do wykonania kolejnej próby.

Jeśli uczestnik nie może przyjąć transakcji pieniężnej ze względu na krajowe lub międzynarodowe prawa lub ograniczenia narzucone przez jego dostawców usług finansowych albo dostawców finansowych spółki ASUS lub jej autoryzowanych agentów, spowoduje to natychmiastowe wykluczenie z udziału w promocji. Spółka ASUS lub jej autoryzowani agenci nie jest/są zobowiązana(-i) do informowania klienta. Pieniądze zostaną przelane wyłącznie wtedy, gdy uczestnik jest również właścicielem podanego konta bankowego.

Rachunki muszą być zgodne z lokalnymi wymaganiami. Promocji tej nie można łączyć z innymi promocjami spółki ASUS.

 

5. Produkty promocyjne

Konieczny jest zakup zestawu nowych, oryginalnych produktów wyszczególnionych na liście „produktów promocyjnych”. Produkty wypożyczone, leasingowane oraz egzemplarze testowe i używane są wyłączone z niniejszej promocji. Potwierdzenie dostawy, czy też poświadczenie lub potwierdzenie zakupu za pośrednictwem platformy internetowej nie stanowią wystarczającego dowodu zakupu produktu (należy o tym pamiętać podczas kupowania w Internecie).

Produkty, które w jakikolwiek sposób naruszają własność intelektualną firmy ASUS lub jej podmiotów stowarzyszonych są wykluczone z udziału w tej promocji.

Każdy uczestnik jest upoważniony do przedłożenia jednego (1) produktu / zestawu produktów objętych promocją. Każde dodatkowe żądanie realizacji może skutkować utratą wszelkich roszczeń związanych z realizacją promocji.

Jeśli uczestnik zwróci swój produkt promocyjny, wniosek o realizację zostanie odrzucony. Środki z już zrealizowanych wniosków zostaną w takim wypadku zwrócone spółce ASUS wraz z dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 75,00 €. Ponadto spółka ASUS podejmie kroki prawne przeciwko tego typu nieuczciwym lub oszukańczym próbom.

Promocji tej nie można łączyć z innymi promocjami spółki ASUS.

Uczestnik musi zakupić produkt od sprzedawcy, którego siedziba znajduje się w jego kraju zameldowania.

 

6. Realizacja

Po zatwierdzeniu wniosku o realizację uczestnik otrzyma potwierdzenie przez e-mail. Uczestnik promocji, który pomyślne przejdzie proces walidacji wniosku, otrzyma swój bonus w postaci kwoty pieniężnej. Proces walidacji może zająć maksymalnie 20 dni roboczych.

W przypadku brakującego lub nieważnego/nieprawidłowego dowodu zakupu klient zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przez niego w czasie procesu rejestracji internetowej; a następnie klient będzie miał siedem (7) dni na przesłanie ważnego/prawidłowego dowodu zakupu. Jeśli organizator promocji nie otrzyma wspomnianych powyżej dokumentów w ciągu 7 dni roboczych, wniosek zostanie odrzucony. Obowiązkiem klienta jest okresowe sprawdzanie wszystkich swoich skrzynek pocztowych, w tym także folderu spam, aby zapewnić prawidłowy odbiór wszelkiego rodzaju informacji.

 

Jeśli uczestnik nie otrzymał swojego zwrotu cashback w ciągu 90 dni od dokonania rejestracji, obowiązkiem uczestnika jest powiadomienie o tym fakcie zespołu wsparcia, pisząc na adres support@asus-promotion.com – aby mogło zostać przeprowadzone odpowiednie dochodzenie.

Klient ma możliwość sprawdzenia statusu realizacji wniosku na swoim profilu użytkownika na stronie internetowej: https://promotion.asus.com.

 

7. Wcześniejsze zakończenie promocji

Spółka ASUS ma prawo zakończyć lub przerwać promocję w każdym momencie, po odpowiednim poinformowaniu klientów i ogłoszeniu tego faktu, jeśli tylko dojdzie do jakichś nieprawidłowości, zakłóceń, oszustw, ataków wirusowych lub podobnych incydentów, a także jeżeli zagrożone zostaną: zarządzanie, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub procedura promocji. Po wcześniejszym zakończeniu promocji nie można wnosić żadnych roszczeń lub żądań.

 

8. Ochrona danych osobowych

Uczestnicy zgadzają się na to, aby spółka ASUS przechowywała ich dane osobowe takie jak np. nazwiska, adresy i inne informacje podane w ramach niniejszej promocji w internetowym formularzu ASUS, w zgodności z Polityką Prywatności ASUS: https://www.asus.com/pl/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

.

 

9. Wyrażenie zgody

Przesyłając formularz rejestracyjny uczestnik promocji oświadcza, że zapoznał się i wyraża zgodę na te warunki uczestnictwa w promocji. Spółka ASUS zastrzega sobie prawo do zmiany lub poprawienia/uzupełnienia niniejszych zasad i warunków akcji promocyjnej w dowolnym czasie. Jeśli uczestnik nie zgadza się na zmiany warunków uczestnictwa, może on anulować swoją rejestrację wysyłając w tym celu e-mail na adres: support@asus-promotion.com. Odwoływanie się do sądu nie jest dozwolone.

 

Wszelkie roszczenia na skutek szkód poniesionych w związku z promocją wnoszone wobec spółki ASUS i jej pracowników lub agentów stowarzyszonych, niezależnie od ich przyczyn prawnych, są ograniczone do przypadków zamierzonego lub rażącego zaniedbania w zakresie dopuszczonym przez prawo. Warunki oraz sam udział są przedmiotem lokalnych uregulowań prawnych. Miejscem jurysdykcji jest miasto Amsterdam w Holandii.

 

Załącznik:

Produkty promocyjne i wniosek o realizację:

 

I) Kraje objęte promocją:

 

Austria

Belgia

Republika Czeska

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Litwa

Łotwa

Luxemburg

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Słowacja

Hiszpania

Szwecja

Szwajcaria

Turcja

Zjednoczone Królestwo

 

II) Produkty promocyjne

Gift Matrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) SPRZEDAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W AKCJI

Action (Sferis)

Alsen

Bit Computer

FOX

Komputronik

PCOMP 3000

Proline

TRYSJA

X-KOM

XTREEM