Smluvní podmínky - „Cashback ASUS Z690 + CPU (Q4 2021)"

Zřizovatelem této propagační akce - „ Cashback ASUS Z690 + CPU (Q4 2021)” je společnost ASUS Global Pte. Ltd. (“ASUS”) a její partneři. Svou účastí v propagační akci (článek 9 “Souhlas”) účastníci souhlasí s následujícími Podmínkami účasti.

 

 1. Právní ujednání

Informace o vrácení peněz a účasti v propagační akci se řídí Podmínkami užívání ASUS a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti ASUS, které jsou základem těchto Podmínek účasti. Účastí v propagační akci účastník souhlasí s těmito Podmínkami soutěže. ASUS má právo měnit tyto podmínky řádnou komunikací a oznámením. Účastníci jsou povinni přijmout tyto změny.

 1. Doba trvání akce a základní parametry

Propagační akce začíná v 00:01 středoevropského času (SEČ) dne 27.10.2021 a končí v 23:59 SEČ dne 19.12.2021 ("Propagační období"). Produkty, na které se akce vztahuje (viz akční produkty) je třeba zakoupit u vybraných partnerů v “propagačním období” v "oblasti propagace".

Akce se mohou zúčastnit všechny akční produkty zakoupené u vybraných prodejců v rámci oblasti „Propagace“.

Na faktuře / příjmovém dokladu účastníků musí být vždy uvedeno datum uskutečněného nákupu a platná fakturační adresa.

Veškeré akční produkty (příloha "Akční produkty") je třeba zakoupit v období od 27.10.2021 do 19.12.2021 online nebo ve vybraných obchodech, které se účastní propagační akce (příloha " Oblast propagace ").

 1. Podmínky účasti

Pracovníci společnosti ASUS, pracovníci z pobočky a / nebo partnera či spolupracujících společností a agentur, obchodníci, distributoři a jejich zaměstnanci jsou vyloučeni z účasti v propagační akci. Firemní zákazníci jsou rovněž vyjmuti z možnosti účasti na této akci.

Účastníci musí mít bydliště v zemi, ve které se účastní propagační akce.

Účast v propagační akci není podmíněna žádným vstupním poplatkem.

 1. Podstata a pravidla účasti

Účastí na této akci mohou účastníci získat bonus ve formě peněžní odměny v měně platné v zemi, ve které se akce realizuje a je uvedená v příloze.

Tato propagace je primárně zaměřena na uživatele notebooků.

K účasti v této propagační akci musí účastník s bydlištěm v propagační oblasti zakoupit zúčastněné akční produkty v období konání propagační akce v oblasti propagace u vybraného prodejce. Žádost o zpětné proplacení částky musí být přijata mezi 00:01 (“SEČ) 18.11.2021 a 23:59 (“SEČ) 31.12.2021 prostřednictvím online formuláře ASUS, který lze najít zde:

https://promotion.asus.com/cs/sk/intel-z690

Formulář je třeba vyplnit úplně a správně, s uvedenými osobními údaji, platným registračním číslem obchodníka (u kterého byl zakoupen akční produkt), sériové číslo zakoupeného produktu a platné podrobné údaje týkající se bankovního spojení.

Dále musí účastník nahrát platnou fakturu. Osobní informace uvedené na faktuře (jméno, adresa) musí odpovídat informacím uvedených v žádosti o zpětné proplacení částky v online formuláři.

Účastníci mohou do formuláře žádosti také uvést fakturu za svůj laptop, datum nákupu, prodejce a název modelu.

Podmínkou účasti je registrace uživatele na oficiálním ASUS VIP účtu. Registrační formulář naleznete zde: https://account.asus.com/

Po ověření všech informací poskytnutých v platné žádosti a schválení žádosti bude účastníkovi převeden finanční bonus na bankovní účet uvedený v žádosti o zpětné proplacení. Tento proces může trvat až 90 pracovních dnů. Pokud se bankovní transfer provedený společností ASUS nebo jejím pověřeným zástupcem nezdaří, společnost ASUS není povinna provést další pokus.

Pokud by účastník nemohl přijmout peněžní transakci kvůli vnitrostátním nebo mezinárodním zákonům nebo vlivem omezení svých poskytovatelů finančních služeb nebo poskytovatele finančních služeb společnosti ASUS nebo jeho autorizovaných zástupců, následovalo by okamžité vyloučení účastníka z účasti na akci. Společnost ASUS nebo její autorizovaní zástupci nejsou povinni informovat zákazníka. Peněžní prostředky budou převedeny pouze tehdy, pokud je účastník vlastníkem uvedeného bankovního účtu.

Faktury musí odpovídat místním zákonným požadavkům.

 1. Akční produkty podléhající akci

Pro účast v akci je nutné zakoupit alespoň jeden nový, originální produkt nebo balíček produktů ASUS uvedený na seznamu zúčastněných produktů, viz příloha "Propagační produkty". Produkty zapůjčené, pronajaté, vzorky nebo použité výrobky jsou z akce vyloučeny. Dodací list, potvrzení objednávky nebo jakýkoliv dokument o provedení objednávky (při nákupu na internetu) nejsou dostatečným dokladem o koupi.

Výrobky, které porušují pravidla ochrany duševního vlastnictví společnosti ASUS nebo jejích přidružených společností, jsou z akce vyloučeny.

Každý účastník má nárok v rámci této akce zaslat pouze jedinou žádost o zpětné proplacení bonusu. Jakékoliv pokusy o opakované nebo duplikované čerpání bonusu v rámci akce mohou vest k diskvalifikaci všech předchozích žádostí účastníka.

V případě vrácení zakoupeného propagačního produktu se automaticky ruší žádost o zpětné proplacení částky. Případné již čerpané částky musí být vráceny společnosti ASUS, přičemž firma ASUS je oprávněna účtovat si manipulační poplatek ve výši 75,00 EUR. Současně také společnost ASUS podnikne právní kroky proti podvodným pokusům nebo pokusům o zneužití.

Akci nelze kombinovat s jinou akcí společnosti ASUS.

Účastník musí zakoupit akční produkt od prodejce v zemi svého trvalého bydliště.

 1. Čerpání

Po zaslání žádosti o zpětné proplacení obdrží účastník potvrzovací e-mail. Po úspěšném absolvováním procesu ověření obdrží účastník svůj bonus ve formě peněžní odměny. Proces validace může trvat až 20 pracovních dnů.

V případě chybějícího nebo neplatného dokladu o koupi bude zákazník informován e-mailem na e-mailovou adresu poskytnutou během procesu online registrace. Následně bude mít zákazník sedm (7) dní k zaslání platného dokladu o koupi. Pokud poskytovatel akce neobdrží výše uvedenou dokumentaci do 7 dnů, bude žádost zamítnuta. Je zodpovědností zákazníka pravidelně kontrolovat všechny složky své poštovní schránky, včetně složky SPAM, aby zajistil správné přijetí veškeré komunikace.

Pokud účastník neobdrží hotovost do 90 dnů po registraci, je odpovědností účastníka kontaktovat tým podpory prostřednictvím support@asus-promotion.com, aby mohlo dojít k zahájení prošetřování reklamované záležitosti.

 1. Předčasné ukončení

ASUS má právo kdykoli předčasně ukončit nebo pozastavit akci, zejména pokud dojde k poruchám či přerušení, podvodům, virům nebo podobným incidentům, nebo pokud bude ovlivněna správa, bezpečnost, spravedlnost, integrita nebo postup propagace. O takovém ukončení akce je společnost ASUS povinna řádně informovat nejpozději deset dní předem. Pokud dojde k předčasnému ukončení propagační akce, nemohou být vzneseny jakékoli nároky na vyplacení požadované částky.

 1. Ochrana osobních údajů

Poskytnutím osobních údajů, jako jsou jména, adresy apod. společnosti ASUS poskytují účastníci souhlas s použitím těchto údajů. Poskytnuté údaje jsou chráněny společností ASUS a použité pouze v rámci propagace a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti ASUS: http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy.

Společnost ASUS se zavazuje chránit a respektovat soukromí účastníků. Její snahou je dodržení všech platných zákonů o ochraně soukromí a bezpečnosti osobních informací. Pokud by účastníci chtěli své informace vymazat nebo pokud by měli nějaké dotazy ohledně informací shromážděných společností ASUS, mohou kontaktovat společnost ASUS prostřednictvím privacy@asus.com. Žádost bude následně zpracována.

 1. Souhlas

Odesláním žádosti prostřednictvím online formuláře účastník potvrzuje, že četl a přijímá tyto Podmínky účasti. ASUS má právo kdykoliv změnit nebo upravit tyto Podmínky účasti. V případě, že účastník nebude souhlasit s provedenými změnami, může svou žádost o zpětné proplacení zrušit zasláním mailu na support@asus-promotion.com. Vymáhání zpětného proplacení právní cestou není možné.

Jakékoli nároky na náhradu škody společností ASUS či jejích zaměstnanců nebo zástupců v souvislosti s akcí z jakéhokoli právního důvodu jsou omezeny na případy úmyslu nebo hrubé nedbalosti v rozsahu definovaném zákonem. Podmínky, jakož i samotná účast podléhají místním zákonům. Místo právní působnosti je Amsterdam v Nizozemsku.


Příloha:

Akční produkty a žádost:

I) Země a regiony, ve kterých akce probíhá

 • Czech Republic

 

II) Akční produkty a výše hotovosti

Smluvní podmínky - „Cashback ASUS Z690 + CPU (Q4 2021)"

Zřizovatelem této propagační akce - „ Cashback ASUS Z690 + CPU (Q4 2021)” je společnost ASUS Global Pte. Ltd. (“ASUS”) a její partneři. Svou účastí v propagační akci (článek 9 “Souhlas”) účastníci souhlasí s následujícími Podmínkami účasti.

 

 1. Právní ujednání

Informace o vrácení peněz a účasti v propagační akci se řídí Podmínkami užívání ASUS a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti ASUS, které jsou základem těchto Podmínek účasti. Účastí v propagační akci účastník souhlasí s těmito Podmínkami soutěže. ASUS má právo měnit tyto podmínky řádnou komunikací a oznámením. Účastníci jsou povinni přijmout tyto změny.

 1. Doba trvání akce a základní parametry

Propagační akce začíná v 00:01 středoevropského času (SEČ) dne 27. 10. 2021 a končí v 23:59 SEČ dne 30.11.2021 ("Propagační období"). Produkty, na které se akce vztahuje (viz akční produkty) je třeba zakoupit u vybraných partnerů v “propagačním období” v "oblasti propagace".

Akce se mohou zúčastnit všechny akční produkty zakoupené u vybraných prodejců v rámci oblasti „Propagace“.

Na faktuře / příjmovém dokladu účastníků musí být vždy uvedeno datum uskutečněného nákupu a platná fakturační adresa.

Veškeré akční produkty (příloha "Akční produkty") je třeba zakoupit v období od 27. 10. 2021 do 30. 11. 2021 online nebo ve vybraných obchodech, které se účastní propagační akce (příloha " Oblast propagace ").

 1. Podmínky účasti

Pracovníci společnosti ASUS, pracovníci z pobočky a / nebo partnera či spolupracujících společností a agentur, obchodníci, distributoři a jejich zaměstnanci jsou vyloučeni z účasti v propagační akci. Firemní zákazníci jsou rovněž vyjmuti z možnosti účasti na této akci.

Účastníci musí mít bydliště v zemi, ve které se účastní propagační akce.

Účast v propagační akci není podmíněna žádným vstupním poplatkem.

 1. Podstata a pravidla účasti

Účastí na této akci mohou účastníci získat bonus ve formě peněžní odměny v měně platné v zemi, ve které se akce realizuje a je uvedená v příloze.

Tato propagace je primárně zaměřena na uživatele notebooků.

K účasti v této propagační akci musí účastník s bydlištěm v propagační oblasti zakoupit zúčastněné akční produkty v období konání propagační akce v oblasti propagace u vybraného prodejce. Žádost o zpětné proplacení částky musí být přijata mezi 00:01 (“SEČ) 18. 11. 2021 a 23:59 (“SEČ) 14. 12. 2021 prostřednictvím online formuláře ASUS, který lze najít zde:

https://promotion.asus.com/cs/cz/intel-z690

Formulář je třeba vyplnit úplně a správně, s uvedenými osobními údaji, platným registračním číslem obchodníka (u kterého byl zakoupen akční produkt), sériové číslo zakoupeného produktu a platné podrobné údaje týkající se bankovního spojení.

Dále musí účastník nahrát platnou fakturu. Osobní informace uvedené na faktuře (jméno, adresa) musí odpovídat informacím uvedených v žádosti o zpětné proplacení částky v online formuláři.

Účastníci mohou do formuláře žádosti také uvést fakturu za svůj laptop, datum nákupu, prodejce a název modelu.

Podmínkou účasti je registrace uživatele na oficiálním ASUS VIP účtu. Registrační formulář naleznete zde: https://account.asus.com/

Po ověření všech informací poskytnutých v platné žádosti a schválení žádosti bude účastníkovi převeden finanční bonus na bankovní účet uvedený v žádosti o zpětné proplacení. Tento proces může trvat až 90 pracovních dnů. Pokud se bankovní transfer provedený společností ASUS nebo jejím pověřeným zástupcem nezdaří, společnost ASUS není povinna provést další pokus.

Pokud by účastník nemohl přijmout peněžní transakci kvůli vnitrostátním nebo mezinárodním zákonům nebo vlivem omezení svých poskytovatelů finančních služeb nebo poskytovatele finančních služeb společnosti ASUS nebo jeho autorizovaných zástupců, následovalo by okamžité vyloučení účastníka z účasti na akci. Společnost ASUS nebo její autorizovaní zástupci nejsou povinni informovat zákazníka. Peněžní prostředky budou převedeny pouze tehdy, pokud je účastník vlastníkem uvedeného bankovního účtu.

Faktury musí odpovídat místním zákonným požadavkům.

 1. Akční produkty podléhající akci

Pro účast v akci je nutné zakoupit alespoň jeden nový, originální produkt nebo balíček produktů ASUS uvedený na seznamu zúčastněných produktů, viz příloha "Propagační produkty". Produkty zapůjčené, pronajaté, vzorky nebo použité výrobky jsou z akce vyloučeny. Dodací list, potvrzení objednávky nebo jakýkoliv dokument o provedení objednávky (při nákupu na internetu) nejsou dostatečným dokladem o koupi.

Výrobky, které porušují pravidla ochrany duševního vlastnictví společnosti ASUS nebo jejích přidružených společností, jsou z akce vyloučeny.

Každý účastník má nárok v rámci této akce zaslat pouze jedinou žádost o zpětné proplacení bonusu. Jakékoliv pokusy o opakované nebo duplikované čerpání bonusu v rámci akce mohou vest k diskvalifikaci všech předchozích žádostí účastníka.

V případě vrácení zakoupeného propagačního produktu se automaticky ruší žádost o zpětné proplacení částky. Případné již čerpané částky musí být vráceny společnosti ASUS, přičemž firma ASUS je oprávněna účtovat si manipulační poplatek ve výši 75,00 EUR. Současně také společnost ASUS podnikne právní kroky proti podvodným pokusům nebo pokusům o zneužití.

Akci nelze kombinovat s jinou akcí společnosti ASUS.

Účastník musí zakoupit akční produkt od prodejce v zemi svého trvalého bydliště.

 1. Čerpání

Po zaslání žádosti o zpětné proplacení obdrží účastník potvrzovací e-mail. Po úspěšném absolvováním procesu ověření obdrží účastník svůj bonus ve formě peněžní odměny. Proces validace může trvat až 20 pracovních dnů.

V případě chybějícího nebo neplatného dokladu o koupi bude zákazník informován e-mailem na e-mailovou adresu poskytnutou během procesu online registrace. Následně bude mít zákazník sedm (7) dní k zaslání platného dokladu o koupi. Pokud poskytovatel akce neobdrží výše uvedenou dokumentaci do 7 dnů, bude žádost zamítnuta. Je zodpovědností zákazníka pravidelně kontrolovat všechny složky své poštovní schránky, včetně složky SPAM, aby zajistil správné přijetí veškeré komunikace.

Pokud účastník neobdrží hotovost do 90 dnů po registraci, je odpovědností účastníka kontaktovat tým podpory prostřednictvím support@asus-promotion.com, aby mohlo dojít k zahájení prošetřování reklamované záležitosti.

 1. Předčasné ukončení

ASUS má právo kdykoli předčasně ukončit nebo pozastavit akci, zejména pokud dojde k poruchám či přerušení, podvodům, virům nebo podobným incidentům, nebo pokud bude ovlivněna správa, bezpečnost, spravedlnost, integrita nebo postup propagace. O takovém ukončení akce je společnost ASUS povinna řádně informovat nejpozději deset dní předem. Pokud dojde k předčasnému ukončení propagační akce, nemohou být vzneseny jakékoli nároky na vyplacení požadované částky.

 1. Ochrana osobních údajů

Poskytnutím osobních údajů, jako jsou jména, adresy apod. společnosti ASUS poskytují účastníci souhlas s použitím těchto údajů. Poskytnuté údaje jsou chráněny společností ASUS a použité pouze v rámci propagace a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti ASUS: http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy.

Společnost ASUS se zavazuje chránit a respektovat soukromí účastníků. Její snahou je dodržení všech platných zákonů o ochraně soukromí a bezpečnosti osobních informací. Pokud by účastníci chtěli své informace vymazat nebo pokud by měli nějaké dotazy ohledně informací shromážděných společností ASUS, mohou kontaktovat společnost ASUS prostřednictvím privacy@asus.com. Žádost bude následně zpracována.

 1. Souhlas

Odesláním žádosti prostřednictvím online formuláře účastník potvrzuje, že četl a přijímá tyto Podmínky účasti. ASUS má právo kdykoliv změnit nebo upravit tyto Podmínky účasti. V případě, že účastník nebude souhlasit s provedenými změnami, může svou žádost o zpětné proplacení zrušit zasláním mailu na support@asus-promotion.com. Vymáhání zpětného proplacení právní cestou není možné.

Jakékoli nároky na náhradu škody společností ASUS či jejích zaměstnanců nebo zástupců v souvislosti s akcí z jakéhokoli právního důvodu jsou omezeny na případy úmyslu nebo hrubé nedbalosti v rozsahu definovaném zákonem. Podmínky, jakož i samotná účast podléhají místním zákonům. Místo právní působnosti je Amsterdam v Nizozemsku.


Příloha:

Akční produkty a žádost:

I) Země a regiony, ve kterých akce probíhá

 • Slovakia

 

II) Akční produkty a výše hotovosti

Základní deska Intel Core i9-12900K/
Intel Core i9-12900KF
Intel Core i7-12700K/
Intel Core i7-12700KF
Intel Core i5-12600K/
Intel Core i5-12600KF
ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL CZK 6320 CZK 6065 CZK 5815
ROG MAXIMUS Z690 EXTREME CZK 4045 CZK 3790 CZK 3540
ROG MAXIMUS Z690 FORMULA CZK 3035 CZK 2780 CZK 2525
ROG MAXIMUS Z690 APEX CZK 3035 CZK 2780 CZK 2525
ROG MAXIMUS Z690 HERO CZK 3035 CZK 2780 CZK 2525
ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI CZK 2525 CZK 2275 CZK 2020
PROART Z690-CREATOR WIFI CZK 2525 CZK 2275 CZK 2020
ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI CZK 2525 CZK 2275 CZK 2020
ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI CZK 2525 CZK 2275 CZK 2020
ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 CZK 2525 CZK 2275 CZK 2020
ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI CZK 2525 CZK 2275 CZK 2020
TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 CZK 2275 CZK 2020 CZK 1770
TUF GAMING Z690-PLUS D4 CZK 2275 CZK 2020 CZK 1770
PRIME Z690-A CZK 1770 CZK 1515 CZK 1265
PRIME Z690-P WIFI CZK 1770 CZK 1515 CZK 1265
PRIME Z690-P CZK 1770 CZK 1515 CZK 1265
PRIME Z690-P WIFI D4 CZK 1770 CZK 1515 CZK 1265
PRIME Z690-P D4 CZK 1770 CZK 1515 CZK 1265
PRIME Z690M-PLUS D4 CZK 1770 CZK 1515 CZK 1265

 

III) Vybraní prodejci a partneři