ROG & Ryzen Cashback - T&C's [CZ]

 

Obchodní podmínky - "Získejte hotovost díky ROG a Ryzen"

 

 

Zřizovatelem této propagační akce - " Název akce" ("Propagační akce") je společnost ASUS Global Pte. Sro. („ASUS“). Svou účastí v propagační akci účastníci souhlasí s následujícími Podmínkami účasti.

 

1. Právní ujednání

Informace o zpětném proplacení propagační částky a s tím související účast v propagační akci se řídí Podmínkami užití produktů ASUS a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti ASUS, které jsou základem těchto Podmínek účasti.

Účastí v propagační akci účastník souhlasí s těmito Podmínkami soutěže. ASUS má právo měnit tyto podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění. Účastníci jsou povinni přijmout tyto změny.

 

2. Doba trvání akce a základní parametry

Propagační akce začíná v 00:01 středoevropského času (SEČ) dne 30.04.2018 a končí v 23:59 SEČ dne 27.05.2018 ("Propagační období"). Produkty, na které se akce vztahuje (viz akční produkty) je třeba zakoupit u vybraných partnerů v “propagačním období” v "oblasti propagace".

Na faktuře / příjmovém dokladu účastníků musí být vždy uvedeno datum uskutečněného nákupu a platná fakturační adresa.

Veškeré akční produkty (příloha "Akční produkty") je třeba zakoupit v období od 30. 4. 2018 do 27. 5. 2018 online nebo ve vybraných obchodech v regionech, které se účastní propagační akce (příloha " Oblast propagace ").

 

3. Podmínky účasti

Pracovníci společnosti ASUS, pracovníci z pobočky a / nebo partnera či spolupracujících společností a agentur, obchodníci, distributoři a jejich zaměstnanci jsou vyloučeni z účasti v propagační akci. Firemní zákazníci jsou rovněž vyjmuti z možnosti účasti na této akci.

Účastníci musí mít bydliště v zemi, ve které se účastní propagační akce.

Účast v propagační akci není podmíněna žádným vstupním poplatkem.

Nákup zboží či služeb nezavazují zákazníka k účasti v propagační akci.

 

4. Podstata a pravidla účasti

Účastí na této akci mohou účastníci získat bonus ve formě peněžní odměny v měně platné v zemi, ve které se akce realizuje a je uvedená v příloze.

K účasti v propagační akci musí účastník zakoupit zúčastněné akční produkty v období konání propagační akce v oblasti propagace, a zažádat o zpětné proplacení částky. Žádost o zpětné proplacení částky musí být odeslána nejpozději do 10. června 2018 prostřednictvím online formuláře ASUS, který lze najít zde:

https://promotion.asus.com/cs/cz/get_cash_with_rog_and_ryzen

Formulář je třeba vyplnit úplně a správně, s uvedenými osobními údaji, platným registračním číslem obchodníka (u kterého byl zakoupen akční produkt), číslo PPID a platné podrobné údaje týkající se bankovního spojení.

Účastník musí nahrát platnou fakturu. Osobní informace uvedené na faktuře (jméno, adresa) musí odpovídat informacím uvedených v žádosti o zpětné proplacení částky v online formuláři

Podmínkou účasti je registrace uživatele na oficiálním ASUS VIP účtu. Registrační formulář naleznete zde: https://account.asus.com/

Po ověření všech informací poskytnutých v platné žádosti a schválení žádosti bude účastníkovi převeden finanční bonus na bankovní účet uvedený v žádosti o zpětné proplacení. Tento proces může trvat až 90 pracovních dnů. Pokud se bankovní transfer provedený společností ASUS nebo jejím pověřeným zástupcem nezdaří, společnost ASUS není povinna provést další pokus.

Pokud by účastník nemohl přijmout peněžní transakci kvůli vnitrostátním nebo mezinárodním zákonům nebo vlivem omezení svých poskytovatelů finančních služeb nebo poskytovatele finančních služeb společnosti ASUS nebo jeho autorizovaných zástupců, následovalo by okamžité vyloučení účastníka z účasti na akci. Společnost ASUS nebo její autorizovaní zástupci nejsou povinni informovat zákazníka. Peněžní prostředky budou převedeny pouze tehdy, pokud je účastník vlastníkem uvedeného bankovního účtu.

Faktury musí odpovídat místním zákonným požadavkům. Tuto akci nelze kombinovat s jinou obchodní akcí ASUS.

5. Akční produkty podléhající akci

Pro účast v akci je nutné zakoupit alespoň jeden nový, originální produkt nebo balíček produktů ASUS uvedený na seznamu zúčastněných produktů, viz příloha "Propagační produkty". Produkty zapůjčené, pronajaté, vzorky nebo použité výrobky jsou z akce vyloučeny. Dodací list, potvrzení objednávky nebo jakýkoliv dokument o provedení objednávky (při nákupu na internetu) nejsou dostatečným dokladem o koupi.

Výrobky, které porušují pravidla ochrany duševního vlastnictví společnosti ASUS nebo jejích přidružených společností, jsou z akce vyloučeny.

Každý účastník má nárok v rámci této akce zaslat pouze jedinou žádost o zpětné proplacení  

bonusu. Jakékoliv pokusy o opakované nebo duplikované čerpání bonusu v rámci akce mohou vest k diskvalifikaci všech předchozích žádostí účastníka.

V případě vrácení zakoupeného propagačního produktu se automaticky ruší žádost o zpětné proplacení částky. Případné již čerpané částky musí být vráceny společnosti ASUS, přičemž firma ASUS je oprávněna účtovat si manipulační poplatek ve výši 75,00 EUR. Současně také společnost ASUS podnikne právní kroky proti podvodným pokusům nebo pokusům o zneužití.

Akci nelze kombinovat s jinou akcí společnosti ASUS.

Účastník musí zakoupit akční produkt od prodejce v zemi svého trvalého bydliště.

 

6. Čerpání

Po zaslání žádosti o zpětné proplacení obdrží účastník potvrzovací e-mail. Po úspěšném absolvováním procesu ověření obdrží účastník svůj bonus ve formě peněžní odměny. Proces validace může trvat až 20 pracovních dnů.

V případě chybějícího nebo neplatného dokladu o koupi bude zákazník informován e-mailem na e-mailovou adresu poskytnutou během procesu online registrace. Následně bude mít zákazník sedm (7) kalendářních dní k zaslání platného dokladu o koupi. Pokud poskytovatel akce neobdrží výše uvedenou dokumentaci do 7 kalendářních dnů, bude žádost zamítnuta. Je zodpovědností zákazníka pravidelně kontrolovat všechny složky své poštovní schránky, včetně složky SPAM, aby zajistil správné přijetí veškeré komunikace.

Pokud účastník neobdrží hotovost do 90 dnů po registraci, je odpovědností účastníka kontaktovat tým podpory prostřednictvím support@asus-promotion.com, aby mohlo dojít k zahájení prošetřování reklamované záležitosti.

Zákazník má možnost zkontrolovat stav své reklamace na svém uživatelském profilu https://promotion.asus.com

 

7. Předčasné ukončení

ASUS má právo kdykoli předčasně ukončit nebo pozastavit akci, zejména pokud dojde k poruchám či přerušení, podvodům, virům nebo podobným incidentům, nebo pokud bude ovlivněna správa, bezpečnost, spravedlnost, integrita nebo postup propagace.

Pokud dojde k předčasnému ukončení propagační akce, nemohou být vzneseny jakékoli nároky na vyplacení požadované částky.

8. Ochrana osobních údajů

Poskytnutím osobních údajů, jako jsou jména, adresy apod. společnosti ASUS poskytují účastníci souhlas s použitím těchto údajů. Poskytnuté údaje jsou chráněny společností ASUS a použité pouze v rámci propagace a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti ASUS: https://promotion.asus.com/cs/cz/get_cash_with_rog_and_ryzen

https://www.asus.com/cz/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

Společnost ASUS se zavazuje chránit a respektovat soukromí účastníků. Její snahou je dodržení všech platných zákonů o ochraně soukromí a bezpečnosti osobních informací. Pokud by účastníci chtěli své informace vymazat nebo pokud by měli nějaké dotazy ohledně informací shromážděných společností ASUS, mohou kontaktovat společnost ASUS prostřednictvím privacy@asus.com. Žádost bude následně zpracována.

 

9. Souhlas

Odesláním žádosti prostřednictvím online formuláře účastník potvrzuje, že četl a přijímá tyto Podmínky účasti. ASUS má právo kdykoliv změnit nebo upravit tyto Podmínky účasti. V případě, že účastník nebude souhlasit s provedenými změnami, může svou žádost o zpětné proplacení zrušit zasláním mailu na info@asus-promotion.com

Vymáhání zpětného proplacení právní cestou není možné.

Jakékoli nároky na náhradu škody společností ASUS či jejích zaměstnanců nebo zástupců v souvislosti s akcí z jakéhokoli právního důvodu jsou omezeny na případy úmyslu nebo hrubé nedbalosti v rozsahu definovaném zákonem. Podmínky, jakož i samotná účast podléhají místním zákonům. Místo právní působnosti je Amsterdam v Nizozemsku.

 

Příloha:

Akční produkty a žádost:

 

I) Země a regiony, ve kterých akce probíhá

 

Belgie

Česká republika

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Německo

Nizozemí

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Slovensko

Španělsko

Spojené království

Švédsko

Švýcarsko

Turecko

 

II) Akční produkty

Gift Matrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) Obchodníci a partneři účastnící se akce

Czech Republic

Alza.cz http://www.alza.cz/
CZC http://www.czc.cz/
Mironet https://www.mironet.cz/
T.S.Bohemia https://www.tsbohemia.cz/
Exasoft http://www.exasoft.cz/
Softcom https://www.softcom.cz/
COMFOR http://www.comfor.cz/

 

Slovak Republic

Alza.sk http://www.alza.sk/
Datacomp http://www.datacomp.sk/
Focus http://www.focus.sk/
Kassotechnik http://www.kassotechnik.sk/
ITSK http://www.itsk.sk/